MoviesRed Cliff


Red Cliff(2008)

Red Cliff(2008)

288min | Action, Adventure, Drama, History, War| July 2008 | IMDb : -

Chapter one of a two-part story chronicling an epic battle from China's Three Kingdoms period (220-280 A.D).

Director: John Woo

Cast: Tony Chiu-Wai Leung, Takeshi Kaneshiro, Fengyi Zhang, Chen Chang, Wei Zhao, Jun Hu, Shidô Nakamura, Chi-Ling Lin, Yong You, Yong Hou, Dawei Tong, Jia Song, Baasanjav Mijid, Jinsheng Zang, Shan Zhang

Direct Links:

wootly HDRupstream HDRdood HDRmixdrop HDRupstream DVDmixdrop DVDdood DVDupstream DVDmixdrop DVDmixdrop DVDdood DVDupstream DVDupstream DVDupstream DVD